GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00132 PROJEKT

Meno príjemcu: BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Názov projektu: Investícia pre zvyšovanie kapacity v spoločnosti BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Výška dotácie: 37 725 114 HUF
Miera dotácie: 30 %
Dátum ukončenia: 30. september 2019
Identifikačné číslo projektu: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00132

Opis obsahu projektu:
1 ks ľahko ovládateľného, robustného multi zvislého stroja Etalon na rezanie dosiek na mieru je vhodný nie len na používanie pri opracovaní drevného materiálu, ale aj na rezanie plastov a hliníka. V rámci rozvoja strojového parku si podnikanie zaobstaralo aj 1 ks stola ERREBI RAPID M5 5 s osovým NC riadením na klincovanie paliet, ktorý zautomatizuje precízne výrobné práce, ktoré sa v súčasnosti u nás nevykonávajú. Takto budú nahradené aj činnosti vykonávané manuálne. Realizovať precízne výrobné práce doteraz Spoločnosť nebola schopná.

Súčasťou projektu bola aj výstavba budovy na uskladnenie drevného materiálu v prevádzke BAÁN Bt. na adrese 9181 Kimle, Kossuth L. u. 99. popisné číslo 029/30, ako rozvoj súčasne fungujúceho drevospracujúceho závodu. V rámci investície sa realizovalo vykladanie zámkovou dlažbou haly s lepenkovou strechou s rozlohou 900 m2 a plochy pod skladom dreva s rozlohou 960 m2.
Infraštruktúra a strojová kapacita získaná týmto projektom poskytuje spoločnosti lepšie výrobné zázemie, pričom umožňuje rozšírenie okruhu činností a výrobu produktov na ešte vyššej úrovni spracovania, čo má za následok zvyšovanie pridanej hodnoty. Spoločnosť sa zaväzuje, že počas doby udržateľnosti zachová počet zamestnancov, dokonca plánuje prípadné zvýšenie ich počtu.

GINOP-532-16-PROJEKT

Meno príjemcu: BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Názov projektu: Zavedenie pružného zamestnávania v spoločnosti Baán Bt.
Výška dotácie: 7 797 500 HUF
Miera dotácie: 100 %
Dátum ukončenia: 31. december 2017
Identifikačné číslo projektu: GINOP-5.3.2-16-2016-00564

Opis obsahu projektu:
Počas realizácie projektu ako výsledok poradenstva v oblasti reorganizácie pracovných okruhov a zavedenia pružného zamestnávania sa vytvárali a dopĺňali vnútorné materiály firmy, a to najmä organizačný poriadok a HR dokumenty. V rámci rozvojového plánu sa uskutočnilo poradenstvo spojené s IT rozvojom potrebným pre realizáciu odporúčaného organizačného a HR rozvoja, ako aj poradenstvo v oblasti riadenia a vzdelávania zamestnancov, a tiež prác v dielňach: firemné otváracie porady, vytvorenie mentorského programu a mentorského zamestnávania na pracovisku, preskúmanie a rozvoj organizačnej štruktúry, koncept zosúladenia práce so súkromným životom – realizoval sa modul pre vedenie aj zamestnancov firmy. Počas porady pre hodnotenie zmien sa samotné hodnotenie realizovalo prostredníctvom workshopov s vedúcimi aj zamestnancami.
Pre dosiahnutie vzdialených miest je po zmapovaní IT rozvojových možností potrebné zaobstaranie IT prostriedkov, ktoré ešte nemáme k dispozícii. Bol vytvorený nový obchodný model umožňujúci pružné formy výkonu práce (a ich podmienok), ktorý sa buduje v čase výkonu práce (pružný pracovný čas) a mieste výkonu práce (práca mimo kancelárie/prevádzky – napr. doma) a čiastočne uvoľňuje existujúce viazanosti.

Každý zo 6 zamestnancov dotknutých zavedením pružnej pracovnej doby vykonáva väčšinu svojej práce pomocou počítača, preto základnou podmienkou zabezpečenia prístupnosti bolo zaobstaranie dostatočného množstva notebookov a súvisiaceho základného softvéru, ktoré v súčasnosti nemáme k dispozícii. V novom obchodnom modeli sa stalo odôvodneným zaobstaranie hardvérov, softvérov, e-mailových klientov, routerov, úložísk vhodných na bezpečnostné ukladanie a priebežné uchovávanie dát, prostriedkov s veľkým rozlíšením, použiteľných na vyhotovenie technických plánov, potrebných pre vytvorenie úložných a funkčných systémov na báze VPN a cloud k uspokojeniu zvýšených nárokov na bezpečnosť informácií a uchovávanie veľkého množstva dát. V rámci projektu sme nadobudli 3 nové notebooky s programovým balíkom Office, 1 ks úložného a funkčného systému na báze VPN a cloud, 3 ks pamäťových médií a 1 ks monitoru.